Ouderraad


De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging.
De ouderraad heeft twee hoofdtaken te weten :
 1. Ondersteuning bij alle mogelijke activiteiten georganiseerd door school.
 2. Klankbord voor ouders naar school en directie toe.
De ouders uit de ouderraad zijn ook vertegenwoordigd als klassenouder. De indeling voor 2019-2020 is als volgt.
 
 
Daniëlle Diederen Voorzitter
Anke de Hilster Secretaris
Wencke Hendriks Penningmeester
Ellen Theunissen  
Sandra van der Kop  
Maud van der Lieden  
Suzanne Teeuwen  
Eggie Dirks  

Mocht u vragen hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt ons mailen op pennormussenberg@gmail.com , maar wij zijn ook regelmatig op school en op het schoolplein waar u ons altijd mag aanspreken.

Vergaderingen ouderraad
De ouderraad vergadert gemiddeld vijf keer per schooljaar. Tijdens deze vergaderingen is naast de ouderraad ook één lid van het schoolteam aanwezig,
Onderwerpen die aan de orde komen in deze vergaderingen betreffen o.a.:
 • informatie betreffende team, bestuur en eventueel medezeggenschapsraad;
 • organisatie van en afspraken over door de school georganiseerde activiteiten en de evaluatie daarvan;
 • informatie uit de diverse werkgroepen van de verschillende activiteiten;
 • zaken die op dat moment op school actueel zijn.
De vergaderingen van de ouderraad zijn in principe openbaar. Belangstellenden voor het bezoek van een vergadering kunnen contact opnemen met de secretaris.

Jaarvergadering
Eén maal per jaar is er een algemene jaarvergadering. In verband met het aanstellen van een nieuwe directeur zal deze vergadering begin januari 2020 plaatsvinden. Alle ouders worden tijdig op de hoogte gesteld over plaats en datum van deze vergadering. Op deze vergadering wordt een centraal thema besproken, dat betrekking heeft op ouders en/of school. Naast dit thema komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: jaarverslag secretaris, jaarverslag penningmeester, begroting, bestuursverkiezingen, verslag kascontrole.
Natuurlijk wordt u ook in de gelegenheid gesteld om uw vragen te stellen of opmerkingen te maken.

Werkgroepen
Voor (jaarlijkse) activiteiten die de school organiseert wordt in principe een werkgroep opgericht waarin één of twee leerkrachten zitting hebben en enkele ouderraadleden.
De voorzittersrol en de eindverantwoordelijkheid van een activiteit ligt altijd bij één van de leerkrachten. De ouderraadleden ondersteunen zoals gezegd. Voorbeelden van deze zijn sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval, pasen, schoolreis, spellenmiddag, schoolkamp, etc.
De werkgroepleden van de ouderraad doen in iedere ouderraadsvergadering mededelingen en bespreken zaken die aan de orde zijn geweest in de werkgroepen.
Voor activiteiten zijn zowel de leerkrachten als de klassenouders regelmatig op zoek naar hulpouders. Hiervoor kunt u benaderd worden via ISY. Ook het opgeven om te helpen verloopt via ISY.

Ouderbijdrage
Jaarlijks wordt er aan het begin van het schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de ouderraad.
De ouderbijdrage wordt besteed aan festiviteiten, vieringen, schoolreizen en andere extra activiteiten. De ouderraad legt in de jaarvergadering verantwoording af over de bestede gelden en stelt jaarlijks de hoogte van de ouderbijdrage en de begroting vast na instemming van de ouders. De hoogte van de ouderbijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden en is reeds 6 jaar constant.
Dit schooljaar (2019-2020) bedraagt de ouderbijdrage wederom: € 14,50.
De ouderbijdrage zal begin oktober worden geïnd.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Gelukkig betalen nagenoeg alle ouders deze bijdrage.
Als een leerling niet kan of wil deelnemen aan de activiteiten die worden betaald vanuit de ouderbijdrage, wordt door de school een vervangende activiteit aangeboden.

Kledingcontainer
Naast de school, bij de ingang van de bibliotheek, staat een kledingcontainer van Sams Kledingactie.
Sam's Kledingactie steunt met de opbrengst van de ingezamelde kleding noodhulp- en wederopbouwprojecten van Cordaid Mensen in Nood.
De volgende kledingstukken mogen in de container (aangeboden in dichte zakken): 
 • gebruikte kleding in draagbare staat;
 • schoenen en sokken;
 • ondergoed en lingerie;
 • tassen en accessoires;
 • handdoeken en andere huishoudtextiel.
Van elke kilo aan ingezamelde kleding ontvangt de ouderraad een bepaald bedrag. Dit geld wordt door de ouderraad gebruikt voor activiteiten van uw kinderen.